به زودی “شما زانو خواهید کشید” پیش از ملت ایران!

“تعجب آور نیست که دولتی را ببینیم که سیاست آن مبتنی بر” فشار به گردن (خفه شدن) باشد – چه این افراد خودشان باشند و چه سایر مردم جهان – از تروریسم اقتصادی و فشار بر مردم عادی راضی هستند. ”

وی ادامه داد: شما دیدید که گردن ملت ایران نیست بلکه زانوی شما شکسته است. سخنگوی وزارت EI هشدار داد: “شما به زودی در مقابل ملت ایران زانو خواهید زد.”