ایران: یونسکو “زمین کاروانسرا” در سمنان را برای ثبت جهانی ارزیابی می کند

به گزارش ایرنا ، حمیدرضا دوست محمدی ، امروز دوشنبه 19 آوریل ، هنگام بازدید از کاروانسرای مایامی در استان سمنان ، در سخنرانی خود گفت : “امروز وضعیت کاروانسراها در شهر میامی در شرق استان سمنان بررسی شده و سایت میزبان ارزیاب سازمان آموزشی ، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) خواهد بود.