ایران و غنا: توسعه تجارت از طریق کمیته همکاری مشترک

شفیعی امروز شنبه در دیدار با اریک اسپوتنیک ، سفیر غنا در ایران ، تصریح کرد که یکی از مهمترین موانع مانع روابط تجاری ایران و غنا ، عدم آگاهی تجار دو کشور در زمینه انرژی های همکاری در اختیار آنها ، نشان می دهد که کمیته مشترک اقتصادی نقش عمده ای در رفع این مانع ایفا می کند.
غنا ، به عنوان الگوی رشد اقتصادی در بین کشورهای آفریقایی ، از ثبات اقتصادی و سیاسی برخوردار است و این امر آن را برای همکاری با سایر کشورها واجد شرایط می کند. با تأکید بر اینکه اقتصاد ایران و غنا مکمل یکدیگر هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: جمهوری غنا که توسعه کشاورزی را در مقیاس برنامه های خود قرار داده است ، می تواند از تجربیات جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید تجهیزات کشاورزی ، پزشکی بهره مند شود. ، صنایع سیمان ، سرامیک ، نساجی و صنایع غذایی. وی همچنین از تهران و آکرا خواست تا تلاش های مشترک خود را برای ایجاد کمیته مشترک اقتصادی در اسرع وقت افزایش دهند.
رهبر آفریقا افزود: نقش صاحبان بخش خصوصی باید در زمینه رفع موانع بر سر راه همکاری های دوجانبه و استفاده از روابط سیاسی نزدیک در خدمت روابط اقتصادی بین دو کشور تقویت شود.