ایران آماده دریافت واکسن های بیشتر از منابع مختلف است

سازمان بهداشت جهانی (WHO) از نزدیک شیوع بیماری کووید -19 در ایران را زیر نظر دارد. در بیانیه ای ، ایرنا گزارش داد.

WHO بر تعهد خود برای حمایت از ایران در مواجهه با همه گیری مرگبار تأکید می کند.

سازمان بهداشت جهانی همچنین از افزایش اخیر سرعت واکسیناسیون علیه کووید -19 در ایران با استفاده از واکسن های بین المللی و ملی استقبال می کند.