ایران ، پیشگام در تولید تجهیزات برای مبارزه با Covid-19

در مصاحبه با روز شنبه با ایرنا ، حسین وطن پور اظهار داشت: ساخت دستگاه های تهویه ، سی تی اسکن و کیت های تشخیصی و تولید مواد ضد عفونی کننده ، ماسک ، دماسنج و مبادله نمونه بخشی از دستاوردهای شرکتهای دانش بنیان ایرانی برای چندین ماه است.
وی با رضایت گفت: “این محصولات وارد بازار داخلی یا حتی بازار بین المللی شده اند.”

او می افزاید: تلاش برای تولید دارو و واکسن در برابر Covid-19 بخشی دیگر از اقدامات شرکتهای دانش بنیان ایرانی است.