ایالات متحده و اسرائیل می خواهند ایران را ناامن (مسئول) نشان دهند

بهاروند گفت ایران در سالهای اخیر به ویژه در زمان وزیر امور خارجه در همه امور حقوقی بین المللی موفق بوده است. در کنترل.
وی افزود: “وقتی با مسائل حقوقی مقابله می کنیم ، موفق می شویم ، اما داستان با توجه به موضوعات سیاسی و اجبار ، کمی متفاوت است.” با اشاره به اثرات این دیپلمات ارشد افزود: هدف از اقدامات آمریكا و اسرائیل این است كه به ایران احساس عدم امنیت برای سرمایه گذاری و ارتباطات بدهیم. این مقام مسئول تأکید کرد که اقدامات وزارت امور خارجه ایران مطابق با منافع ایران و ایرانیان انجام می شود.