انتصاب مدیرکل اداره اتباع و مهاجران خارجی

«صادق رضادوست» که پیش از این رئیس پلیس مهاجرت بود، از سوی «احمد وحیدی» وزیر کشور ایران به عنوان مدیرکل دفتر اتباع و مهاجران خارجی منصوب شد. »
نظارت بر اعمال قوانین و مقررات مربوط به ورود، اقامت و تردد اتباع خارجی یکی از مأموریت های اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت امور خارجه می باشد. ‘داخل.