امام d’Ispahan را به عنوان میراث جهانی ذکر کنید

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه اصفهان ، سید کومیل طایبی ، جمعه 29 اردیبهشت در ایرنا که مکان امام جمعه را به دلیل میراث منحصر به فرد و ویژگی های تاریخی ، اقتصادی و شهری خود ، توسط اتحادیه اروپا به عنوان بخشی از یک پروژه تحقیقاتی که قصد دارد آن را به نمایش بگذارد ، به عنوان میراث فرهنگی تعیین کرده است. به سازمان های بین المللی.