اتریش آثار باستانی ایران را بازیابی می کند

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ، برخی از اشیاء باستانی ایران که به طور غیرقانونی قاچاق شده بودند وارد اتریش می شوند از طریق کمکهای قانونی و با همکاری پلیس ایران و اینترپل به ایران تحویل داده شد
این جلسه با حضور رئیس سرویس اطلاعاتی و رئیس سرویس جرم و سرقت پلیس وین برگزار شد.
نماینده ایران از همکاری پلیس وین قدردانی کرد و گفت که این نشانگر عمق روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور است.