آب و برق: رئیس جمهور عراق خواستار همکاری بیشتر با ایران است

دفتر رئیس جمهور عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که در دیدار با وزیر انرژی ایران رضا اردکانیان ، صالح تأکید کرد اهمیت حفظ هماهنگی و همکاری با ایران در زمینه های برق و آب. وی همچنین خواستار رسیدگی به وضعیت پیچیده در منطقه به منظور تحقق بخشیدن به امنیت و ثبات. اردکانیان به نوبه خود تمایل ایران به حفظ همکاری و پشتیبانی از عراق در همه زمینه ها را تأکید کرد. او همچنین ابراز عزم ایران برای ادامه سرمایه گذاری در بخش انرژی عراق و مبادله تجارب.
دنبال ایرنا در توییتر شویدrnafrench 9422 ** class = “گالری پنهان” />